فرم شناسایی قالبسازاناطلاعات شرکت

اطلاعات نماینده/مدیرعامل

نوع فعالیتامکانات دفتر فنی


نرم افزار نقشه کشی
نرم افزار طراحی سه بعدی
نرم افزار تحلیل
نرم افزار ماشین کاری
نرم افزار مدیریت پروژه
نرم افزار حسابداریامکانات کارگاهیمنابع انسانی


طراح

کارمند1


کارمند2


کارمند3


کارمند4


کارمند5

ماشین کار

کارمند1


کارمند2


کارمند3


کارمند4


کارمند5

قالبساز

کارمند1


کارمند2


کارمند3


کارمند4


کارمند5عبارت امنیتی