سید مجید قائم مقامی

بازرس اول هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/بنگاه/کارخانه:

-

تحصیلات:

کارشناس مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات

تلفن تماس:

-

ایمیل:

mmaqami@toolmaker.ir

نشانی:

-
قائم مقامی