حامد باقری

بازرس دوم هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/بنگاه/کارخانه:

-

تلفن تماس:

-

شماره همراه:

۰۹۱۲۳۷۸۰۹۲۷

ایمیل:

hamed_bagheri_63@yahoo.com

نشانی:

-
باقری