شاهین صدری

عضو علی البدل اول هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/بنگاه/کارخانه:

قالبهای صنعتی ایران خودرود IKID

تلفن تماس:

026-34703210

شماره فکس:

026-34704007

ایمیل:

info@ikid.ir

نشانی:

تهران، کیلومتر 5 آزادراه کرج قزوین، خروجی کمالشهر
صدری