کمال طلایی

عضو علی البدل دوم هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/بنگاه/کارخانه:

-

تلفن تماس:

021-44830228

ایمیل:

k_talaei@toolmaker.ir

نشانی:

-
طلایی