| سرفصل آموزشی CATIA IV |

CATIA IV

 • اصول اتوماسیون طراحی مکانیکی
 • معرفی هرم اتوماسیون در CATIA
 • پارامترها، جداول طراحی، قاعده نویسی و قانون نویسی در CATIA
 • تحلیل تنش، استاتیکی و دینامیکی
 • تحلیل ترموالاستیسیته
 • تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری
 • تحلیل سیستم های دینامیکی در حوزه زمان و فرکانس
 • تحلیل سیستم های هارمونیک
 • تحلیل کمانش و ناپایداری سازه
 • تحلیل مسایل غیرخطی
 • مش بندی پیشرفته
 • بهینه سازی طراحی و طراحی آزمایش
 • طراحی آرگونومی
 • خصوصی سازی CATIA و مدیریت سیستم

 

  مدت دوره: 64 ساعت 

 پیش نیاز دوره: 

تسلط به دوره مقدماتی کتیا    CATIA I