| سرفصل آموزشی طراحی قالب های پلاستیک 3 |

طراحی قالب های پلاستیک 3

 • معرفی فرآیند ترزیق پلاستیک و نرم افزار MoldFlow
 • عوامل مؤثر بر کیفیت محصول
 • آشنایی با فضای کار نرم افزار
 • Study و Project
 • Export و Import
 • کار با پنجره ها و نمایش مدل
 • آماده کردن مدل
 • مدل سازی قطعه
 • المان بندی
 • بررسی و بهبود کیفیت المان بندی
 • انتخاب مواد تزریق در نرم افزار
 • معرفی کاربردی پلاستیک ها( ABS، LDPE، HDPE، PA12، PC،PS ، PP و)
 • نحوه انتخاب مواد
 • مقایسه خواص مواد
 • ویرایش خواص مواد
 • تهیه گزارش داده های مربوط به یک ماده
 • طراحی اتوماتیک قالب تزریق پلاستیک:
 • طراحی ساختمان اصلی قالب
 • طراحی سیستم تزریق
 • طراحی سیستم خنک کاری
 • آنالیز
 • روند انجام آنالیز
 • آنالیز مکان یابی تزریق
 • آنالیز پر شدن
 • آنالیز   Molding Window
 • آنالیز انقباض
 • آنالیز اعوجاج
 • آنالیز خنک کاری

 

  مدت دوره: 64 ساعت 

 پیش نیاز دوره: 

تسلط به دوره   طراحی قالب پلاستیک 2