مهران صنعتگران


تحصیلات:

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

دانشگاه محل تحصیل:

خواجه نصیرالدین طوسی

ایمیل:

example@example.com

مدرس دوره های:

طراحی قالبهای فلزی سردکار
صنعتگران