سید مجید قائم مقامی


تحصیلات:

کارشناس مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات

دانشگاه محل تحصیل:

علم و صنعت

ایمیل:

mmaqami@toolmaker.ir

مدرس دوره های:

PowerMill و اپراتوری و برنامه نویسی ماشین های CNC
قائم مقامی