مهرداد جمشیدی


تحصیلات:

کارشناس مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات

دانشگاه محل تحصیل:

مالک اشتر

وبسایت:

T.me/@gd_and_t

ایمیل:

jamshidi72@yahoo.com

مدرس دوره های:

تلرانس هندسی و ابعادی
جمشیدیمدرس دوره های
تلرانس گذاری ابعادی و هندسی
طراحی جیگ و فیکسچر
مهندسی معکوس
طراحی گیج های کنترلی ابعادی و هندسی
اندازه گیری تلرانس های هندسی

دوره مدیریت مستندات نقشه
تالیف و گردآوری کتاب تلرانس هندسی در
ISO