دوره های در حال ثبت نام زمستان 97

نام دوره روز ساعت تاریخ شروع مدرس مبلغ (ريال) عملیات
نقشه کشی صنعتی/نقشه خوانی پنجشنبه 12:30-16:30 97/10/13 - 5400000
طراحی قالب فلز سردکار 2 جمعه 08:30-12:30 97/10/21 - 7200000
POWERMILL II پنجشنبه 08:30-12:30 97/10/20 - 7200000 سرفصل
اپراتوری و برنامه نویسی CNC پنجشنبه 08:30-12:30 97/10/27 - 5400000
طراحی قالب پلاستیک 1 پنجشنبه 12:30 – 08:30 97/10/27 - 7200000
CATIA I پنجشنبه 16:30-20:30 97/04/11 - 7200000
POWERMILL I پنجشنبه 16:30-20:30 97/11/04 - 7200000 سرفصل
POWERMILL I جمعه 12:30 – 08:30 97/11/26 - 7200000 سرفصل
طراحی قالب پلاستیک 2 پنجشنبه 11-14 97/12/02 - 7200000
طراحی قالب پلاستیک 1 پنجشنبه 17-20 97/12/02 - 7200000
AUTOFORM جمعه 12:30-16:30 97/12/03 - 7200000
طراحی قالب فلزی سردکار 1 جمعه 12:30-16:30 97/12/03 - 7200000
CATIA I جمعه 12:30-16:30 97/12/03 - 7200000 سرفصل
CATIA II جمعه 16:30-20:30 97/12/03 - 7200000 سرفصل
CATIA I پنجشنبه 12:30-16:30 97/12/09 - 7200000 سرفصل
طراحی قالب فلزی سردکار1 پنجشنبه 12:30-16:30 - - 7200000
نام دوره مدت روز ساعت تاریخ شروع مدرس مبلغ (ريال) عملیات
آشنایی با صنعت و بیزینس قالبسازی 24 سه روز کاری 08:00-18:00 تماس - 2040000
تاسیس واحد قالبسازی 32 چهار روز کاری 08:00-18:00 تماس - 4200000
تاسیس واحد صنعتی جوشکاری و برشکاری 32 چهار روز کاری 08:00-18:00 تماس - 3600000
طراحی جیگ و فیکسچرهای کنترل و فرمان 24 پنجشنبه 08:30-12:30 - - 3600000
تعمیرات قالب و مکانیزم های خرابی قالب 32 جمعه 16:30-20:30 تماس - 4200000
اصول تحویل گیری مواد اولیه (فلزی و غیرفلزی) 24 سه روز کاری 08:00-18:00 تماس - 3600000
عملیات حرارتی در قالب 32 جمعه 16:30-20:30 تماس - 4800000
طراحی قالب های پلاستیک 1 48 یکشنبه 17:00-20:00 بعدازحدنصاب - 7200000 سرفصل
طراحی قالب های پلاستیک 2 48 پنجشنبه 14:00-17:00 97/09/15 - 7200000 سرفصل
طراحی قالب های پلاستیک 3 48 جمعه 09:30-12:30 تماس - 7200000 سرفصل
طراحی قالب های فلزی سردکار 1 64 پنجشنبه 08:30-12:30 97/09/01 - 7200000
طراحی قالب های فلزی سردکار 1 64 سه شنبه 17:00-20:00 بعدازحدنصاب - 7200000
طراحی قالب های فلزی سردکار 2 64 جمعه 08:30-12:30 97/09/09 - 7200000
طراحی قالب های دایکاست 64 دوشنبه 17:00-20:00 بعدازحدنصاب - 7200000
طراحی قالب های فورج 64 جمعه 12:30-16:30 بعدازحدنصاب - 7200000
طراحی قالب های فلزی با نرم افزار Logo Press 24 سه روز کاری 08:00-18:00 تماس - 3600000
Solid Works Plastic-Mold Work-Split Work 24 سه روز کاری 08:00-18:00 تماس - 3600000
فولاد شناسی قالب های صنعتی 32 چهار روز کاری 08:00-18:00 تماس - 3600000
اصول بازسازی و تعمیر قالب های صنعتی 32 جمعه 16:30-20:30 تماس - 4800000
قالبسازی عمومی 64 یکشنبه 17:00-20:00 بعدازحدنصاب - 7200000
نام دوره مدت روز ساعت تاریخ شروع مدرس مبلغ (ريال) عملیات
دوره جامع فناوری ساخت تجهیزات صنعتی (مقدماتی) 32 4 روزکاری 08:00-18:00 تماس - 4200000
دوره جامع فناوری ساخت تجهیزات صنعتی (پیشرفته) 32 رزرو رزرو تماس - 4200000
تکنولوژی ریخته­ گری 32 جمعه 12:30–16:30 تماس - 4200000
تکنولوژی کامپوزیت 32 جمعه 12:30–16:30 تماس - 3600000
تکنولوژی رنگ و پوشش 32 جمعه 08:30–12:30 تماس - 3600000
تکنولوژی اکستروژن و نورد 32 پنجشنبه 16:30–20:30 تماس - 3600000
تکنولوژی جوشکاری در قالبسازی 32 پنجشنبه 16:30–20:30 تماس - 3600000
نام دوره مدت روز ساعت تاریخ شروع مدرس مبلغ (ريال) عملیات
دوره جامع طراحی تجهیزات صنعتی I 64 پنجشنبه 16:30–20:30 تماس - 7200000
دوره جامع طراحی تجهیزات صنعتی II 64 پنجشنبه 12:30–16:30 تماس - 7200000
دوره جامع طراحی تجهیزات صنعتی III 64 رزرو رزرو تماس - 7200000
دوره جامع طراحی تجهیزات صنعتی IV 64 رزرو رزرو تماس - 7200000
قابلیت اطمینان قطعات مکانیک 30 سه روز کاری 08:00-18:00 تماس - 3600000
طراحی اجزاء ماشین­ آلات مکانیکی (مقدماتی) 40 جمعه 12:30–16:30 تماس - 4800000
طراحی اجزاء ماشین ­آلات مکانیکی (پیشرفته) 40 رزرو رزرو تماس - 4800000
نام دوره مدت روز ساعت تاریخ شروع مدرس مبلغ (ريال) عملیات
(مقدماتی) ANSYSنرم افزار 64 جمعه 08:30–12:30 تماس - 7200000
(پیشرفته) ANSYSنرم افزار 64 جمعه 08:30–12:30 تماس - 7200000
ABAQUS I 64 جمعه 08:30–12:30 تماس - 7200000 سرفصل
ABAQUS II 64 رزرو رزرو تماس - 7200000 سرفصل
MATLABنرم افزار 32 یکشنبه-سه­شنبه 17:00-20:30 تماس - 7200000
ADAMSنرم افزار 32 جمعه 12:30–16:30 تماس - 4200000
Autodesk Moldflow نرم افزار 32 پنجشنبه 09:00-11:00 بعدازحدنصاب - 5400000
FLUENT 64 جمعه 12:30–16:30 تماس - 7200000
نام دوره مدت روز ساعت تاریخ شروع مدرس مبلغ (ريال) عملیات
نقشه ­کشی صنعتی/نقشه خوانی مکانیک 32 پنجشنبه 12:30–16:30 بعدازحدنصاب - 5400000 سرفصل
ماکرونویسی در CATIA 32 پنجشنبه 12:30–16:30 بعدازحدنصاب - 4200000
AutoCAD 2D&3D 48 پنجشنبه 12:30–16:30 بعدازحدنصاب - 7200000
نرم افزار Autodesk Inventor (مقدماتی) 64 جمعه 12:30–16:30 تماس - 7200000
نرم افزار Autodesk Inventor (پیشرفته) 64 رزرو رزرو تماس - 7200000
نرم افزار solidworks (مقدماتی) 64 پنجشنبه 08:30–12:30 97/09/01 - 7200000
نرم افزار solidworks (مقدماتی) 64 شنبه-چهارشنبه 17:00-20:00 بعدازحدنصاب - 7200000
نرم افزار solidworks (میانی) 64 جمعه 08:30–12:30 97/09/16 - 7200000
مبانی تئوریک (ریاضی-گرافیکی) طراحی ابرنقاط و سطوح 30 سه روز 08:00-18:00 تماس - 3600000
معرفی تکنولوژی CAD/CAM و مهندسی معکوس 20 دو روز 08:00-18:00 تماس - 7200000
CATIA I 64 پنجشنبه 16:30-20:30 97/09/08 - 7200000 سرفصل
CATIA II 64 پنجشنبه 08:30–12:30 97/09/01 - 7200000 سرفصل
CATIA II 64 جمعه 08:30–12:30 97/09/16 - 7200000 سرفصل
CATIA III 64 پنجشنبه 16:30-20:30 97/09/08 - 7200000 سرفصل
CATIA IV 64 پنجشنبه 16:30-20:30 تماس - 7200000 سرفصل
CATIA V (ماشینکاری) 64 پنجشنبه 16:30-20:30 تماس - 7200000 سرفصل
(مدلسازی) Siemens NXنرم افزار 64 جمعه 16:30-20:30 تماس - 7200000
(ماشینکاری) Siemens NXنرم افزار 40 جمعه 12:30–16:30 تماس - 15000000
نرم افزار Autodesk Power Shape 24 پنجشنبه 08:30–12:30 تماس - 4200000
تولید و تلرانس هندسی 24 جمعه 12:30–16:30 تماس - 4800000
Rhino 50 جمعه 08:30–12:30 تماس - 5400000
تازه های استانداردهای هندسی محصول 24 جمعه 08:30–12:30 تماس - 4800000
نرم افزار RAPIDFORM 24 رزرو رزرو تماس - 5760000
اندازه گیری تلرانس هندسی 24 جمعه 12:30–16:30 تماس - 4800000
نام دوره مدت روز ساعت تاریخ شروع مدرس مبلغ (ريال) عملیات
تعمیرات و نگهداری ماشین­های CNC (مکانیک – برق) 24 جمعه 08:30–12:30 تماس - 3600000
ابزارشناسی و توانایی ماشینکاری 30 سه روز کاری 08:00-18:00 تماس - 3600000
طراحی ماشین­های ابزار 30 سه روز کاری 08:00-18:00 تماس - 3600000
POWERMILL I 52 پنجشنبه 08:30–12:30 بعدازحدنصاب - 7200000 سرفصل
POWERMILL I 52 پنجشنبه 16:30 –20:30 97/09/29 - 7200000 سرفصل
POWERMILL II 48 پنجشنبه 08:30–12:30 بعدازحدنصاب - 7200000 سرفصل
ArtCAM 24 پنجشنبه 08:30–12:30 تماس - 3600000
وایرکات با ESPRIT 24 جمعه 16:30 –20:30 تماس - 2400000
معرفی تکنولوژی نمونه­ سازی سریع و پرینت سه­ بعدی 20 دو روز کاری 08:00-18:00 تماس - 3600000
نام دوره مدت روز ساعت تاریخ شروع مدرس مبلغ (ريال) عملیات
کلید فولاد 24 جمعه 08:30–12:30 تماس - 4800000
عایق های حرارتی 24 جمعه 12:30–16:30 تماس - 4800000
عملیات حرارتی فولادها 24 جمعه 16:30–20:30 تماس - 4،80،000
اصول شناسایی و انتخاب فولادها 24 جمعه 12:30–16:30 تماس - 3600000
روش ها و بهبود خواص فلزات 20 2روز کاری 08:00-18:00 تماس - 3600000

| همکاری آموزشی با |